Полтавський політехнічний ліцей

Методична робота

«Вчитель як фахівець живе доти, поки вчиться»

(К.Д.Ушинський).

Сприяти педагогу в цьому — провідна функція методичної роботи.

Методична робота ― важлива складова педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів, освітніх закладів, досягнення позитивних результатів.

Методична робота в ДНЗ «Полтавський політехнічний ліцей» здійснюється згідно Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі»,  планом роботи педагогічного колективу на рік, планами роботи педагогічної ради,  методичних комісій та іншими нормативно-правовими актами в галузі професійної (професійно-технічної) освіти.

Система методичної роботи в ліцеї ґрунтується на діагностичній основі і спрямована на удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення ефективності освітнього процесу з використанням інноваційних технологій та вирішення єдиної науково-методичної проблеми «Розвиток ключових компетенцій учасників освітнього процесу у контексті оновлення змісту професійної освіти», робота над якою розпочалася в 2023-2024 навчальному році.

Методичну роботу в  ліцеї  здійснюють 3 методичні комісії:

 • методична комісія викладачів загальноосвітніх предметів (голова – Халімон Ю. Ю., викладач). Методична проблема над якою працює комісія – «Забезпечення якісної освіти через розвиток предметних компетентностей»;
 • методична комісія новітніх інформаційних технологій та сфери послуг (голова – Грінченко В. О., майстер в/н, викладач). Методична проблема над якою працює комісія – «Розвиток ключових компетенцій здобувачів освіти в процесі оновлення новітніх інформаційних технологій та сфери послуг»;
 • методична комісія предметів металообробного профілю (голова – Барбарош І. В., викладач). Методична проблема над якою працює комісія – «Удосконалення освітнього процесу шляхом розвитку професійних компетенцій педагога».

      У своїй роботі методичні комісії основну увагу приділяють розгляду і внесенню корекцій в робочі навчальні плани і програми, аналізу рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, удосконаленню навчально-матеріальної бази, організації проведення і аналізу уроків, обміну досвідом, організації конкурсів професійної майстерності, впровадженню інноваційних технологій, розробці і розгляду тематики дипломних робіт, розробці матеріалів комплексно-методичного забезпечення професій і предметів.

Основними завданнями методичної роботи в ліцеї є:

 • підвищення педагогічної, професійної майстерності та методичного рівня педагогічних працівників;
 • удосконалення форм і методів навчання і виховання здобувачів освіти;
 • забезпечення професійної, навчальної та інформаційної мобільності викладачів і майстрів в/н;
 • впровадження в практику роботи науково-педагогічних досягнень, методичних рекомендацій, передового педагогічного і виробничого досвіду;
 • комп’ютеризація управлінської діяльності та освітнього процесу;
 • сучасні технології теоретичного та виробничого навчання;
 • особистісно орієнтований підхід до формування пізнавальної діяльності здобувачів освіти;
 • інтеграція змісту загальноосвітньої і професійної підготовки;
 • розробка професійно-спрямованого дидактичного матеріалу;
 • напрацювання комплексного методичного забезпечення предметів і професій;
 • оволодіння інноваційними педагогічними та інформаційними технологіями.
 • підготовка до атестації педагогічних працівників.

В ліцеї сформувалася система науково-методичної роботи з педагогами, до складу якої входять індивідуальні та колективні форми роботи, що взаємодіють і доповнюють одна одну.

Індивідуальна форма методичної роботи є складовою самоосвіти педагога, здійснюється з урахуванням його професійних потреб, результатів взаємооцінки, рекомендацій адміністрації ліцею, досвідчених педагогів. Змістом її є систематичне вивчення психолого-педагогічної, наукової літератури, участь у роботі методичної комісії, обласних методичних об’єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань, огляд і реферування педагогічних та методичних журналів, збірників, повідомлення на семінарі, науково-практичній конференції, виступ на засіданні педради, публікації в періодиці.

Колективними формами методичної роботи, її структурними компонентами є: педагогічна рада, робота методичних комісій, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари, «Школа молодого педагога», педагогічні читання.

Колективні форми навчально-методичної роботи сприяють збагаченню професійних інтересів педагогів, удосконаленню їх знань, виробленню позицій із важливих педагогічних проблем сучасності, виявленню й узагальненню найкращого педагогічного досвіду.

Показові уроки – одна з колективних форм методичної роботи, їх мета – підвищення майстерності всіх викладачів та майстрів виробничого навчання. Основні завдання відкритих уроків: впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду й результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв’язання завдань, що стоять перед національною освітою.

Окремим розділом методичної роботи є робота із молодими педагогами. Вони потребують найбільшої уваги, професійної і психологічної підтримки в педагогічному колективі. Для молодих викладачів та майстрів виробничого навчання створено Школу молодого педагога, де слухачі поглиблюють знання теоретичного матеріалу, знайомляться з методичними прийомами на уроці, оволодівають методами педагогічного дослідження, проводять ділові та рольові ігри.

Спільний доступ на facebook
Facebook
Спільний доступ на twitter
Twitter
Спільний доступ на telegram
Telegram
Спільний доступ на email
Email
Спільний доступ на print
Print